top of page
Phan bon la PGP 4 chuan

Kiểm chứng hiệu quả PGP

Phân bón PGP đã được chứng minh hiệu quả trên các cây trồng chủ lực tại nhiều địa phương bởi các cơ quan có chức năng và các Hợp tác xã tâm huyết với nông nghiệp sạch, nông nghiệp bền vững.

bottom of page